Liên hệ - đặt mua

Kiểm tra cài đặt email Outlook

Microsoft Outlook 365, Outlook 2021, Outlook 2019

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Outlook 2010 vào ngày 13 tháng 10 năm 2020.
Microsoft sẽ kết thúc hỗ trợ cho Outlook 2013 vào ngày 11 tháng 4 năm 2023.
Microsoft sẽ kết thúc hỗ trợ cho Outlook 2016 và 2019 vào ngày 14 tháng 10 năm 2025.

*Lưu ý:
 Các thông số cấu hình trong bài viết này chỉ mang tính tượng trưng.
 Các thông số cấu hình chính xác đã được Chiroro gửi đến khách hàng ngay từ lúc dịch vụ được kích hoạt.
 Để biết rõ thông số cấu hình thích hợp đối với dịch vụ mà bạn đang dùng, vui lòng liên hệ người đang quản lý dịch vụ của công ty bạn

Domain name
Incoming mail server sv00.vinahosting.com
Outgoing mail server(SMTP) sv00.vinahosting.com
User Name Địa chỉ email

1. Chọn mục “File” sau đó nhấp vào “Account Settings – Manage Profiles”.

2. Nhấp vào “Email Accounts…”.

3. Chọn địa chỉ e-mail đã được đặt (ví dụ: test@chiroro.vn) và nhấp vào “Change…”.

4. Vui lòng kiểm tra nếu nó được nhập như sau.

Vui lòng hỏi quản trị viên công ty của bạn xem nên sử dụng POP3 hay IMAP.

Your name [ví dụ] Taro Yamada
Email Address [ví dụ] test@chiroro.vn
Account Type POP3/IMAP
Incoming mail server sv00.vinahosting.com
Outgoing mail server(SMTP) sv00.vinahosting.com
User Name [ví dụ] test@chiroro.vn
Password [ví dụ] **********
Require login using Secure Password Authentication OFF

Các điểm cần kiểm tra
● Tên “Incoming mail server” có đúng không?
● Tên “Outgoing mail server” có đúng không?
● Tên “User Name” có khớp với “Email Address” không?

5. Nhấp vào “More Settings…”.

6. Nhấp vào tab “Outgoing Server”. Vui lòng đảm bảo rằng các mục sau được chọn.

My outgoing server (SMTP) requires authentication ON
Use same settings as my incoming mail server ON

Các điểm cần kiểm tra
● “My outgoing server (SMTP) requires authentication” và ” Use same settings as my incoming mail server” có được chọn không?

7. Nhấp vào tab “Advanced”. Vui lòng kiểm tra nếu nó được nhập như sau.

▼POP3

Option-1 (SSL) Option-2 (NO SSL)
Incoming server (POP3) 995 110
This server requires an encrypted connection ON OFF
Outgoing server (SMTP) 465 587
Use the following type of encrypted connection SSL/TLS None

▼IMAP

Option-1 (SSL) Option-2 (NO SSL)
Incoming server (IMAP) 993 143
Use the following type of encrypted connection SSL None
Outgoing server (SMTP) 465 587
Use the following type of encrypted connection SSL/TLS None

Các điểm cần kiểm tra
● Nếu bạn không thể kết nối máy chủ với các giá trị trên, vui lòng liên hệ với quản trị viên mạng của bạn. Bởi vì do cài đặt tường lửa của văn phòng hoặc phần mềm bảo mật đã cài đặt trên PC của bạn.

TOP