Liên hệ - đặt mua

Kiểm tra cài đặt email trên android

Domain name kaimetal.com.vn
Incoming mail server sv00.vinahosting.com
Outgoing mail server(SMTP) sv00.vinahosting.com
User Name Địa chỉ email

1. Chọn “ADD ACCOUNT”.

2. Nhập địa chỉ e-mail.

3. Chọn IMAP hoac POP3.

Vui lòng hỏi quản trị viên công ty của bạn xem nên sử dụng POP3 hay IMAP.

4. Nhập mật khẩu tài khoản và chọn ADVANCED SETTINGS

5. Nhập như sau.

POP3 Incoming Mail Server
POP3 Host Name sv03.vinahosting.com
Port 995
Security type SSL/TLS
POP3 Username [ví dụ] test@kaimetal.com.vn
POP3 Password [ví dụ] **********
IMAP Incoming Mail Server
IMAP Host Name sv03.vinahosting.com
Port 993
Security type SSL/TLS
IMAP Username [ví dụ] test@kaimetal.com.vn
IMAP Password [ví dụ] **********

SMTP Outgoing Mail Server
SMTP Host Name sv03.vinahosting.com
Port 465
Security type SSL/TLS
SMTP Username [ví dụ] test@kaimetal.com.vn
SMTP Password [ví dụ] **********

6. Chọn ✓ và kết thúc

TOP