Liên hệ - đặt mua

Kiểm tra cài đặt email trên iphone

iPhone Mail

Hướng dẫn này được tạo bằng iOS 14. Menu và bố cục màn hình có thể thay đổi do cập nhật.

Domain name
Domain name sv00.vinahosting.com
Outgoing mail server(SMTP) sv00.vinahosting.com
User Name Địa chỉ email

1. Chọn mục “Cài đặt” sau đó chọn “Mail”.

2. Chọn “Tài khoản”.

3. Chọn địa chỉ e-mail đã được đặt (ví dụ: test@chiroro.vn).

4. Vui lòng kiểm tra nếu nó được nhập như sau.

Vui lòng hỏi quản trị viên công ty của bạn xem nên sử dụng POP3 hay IMAP.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN POP
Tên [ví dụ] Taro Yamada
Email [ví dụ] test@chiroro.vn
MÁY CHỦ THƯ ĐẾN
Tên máy chủ sv00.vinahosting.com
Tên người dùng [ví dụ] test@chiroro.vn
Mật khẩu [ví dụ] **********
MÁY CHỦ THƯ ĐI
SMTP sv00.vinahosting.com

Các điểm cần kiểm tra
● Tên máy chủ có đúng không?
● ”Tên người dùng” có khớp với “Email Address” không?

5. Chọn “SMTP”.

6. Chọn “sv00.vinahosting.com”.

7. Vui lòng kiểm tra nếu nó được nhập như sau.

MÁY CHỦ THƯ ĐI
Tên máy chủ sv00.vinahosting.com
Tên người dùng [ví dụ] test@chiroro.vn
Mật khẩu [ví dụ] **********
Sử dụng SSL ON
Xác thực Mật khẩu
Xác thực 465

Các điểm cần kiểm tra
● Tên máy chủ có đúng không?
● ”Tên người dùng” có khớp với “Email Address” không?

8. Chọn “Nâng cao”.

9. Vui lòng kiểm tra nếu nó được nhập như sau.

CÀI ĐẶT THƯ ĐẾN
/Sử dụng SSL ON
Xác thực Mật khẩu
Cổng máy chủ POP3 : 995
IMAP : 993

Các điểm cần kiểm tra
● Nếu bạn không thể gửi hoặc nhận, hãy thử sử dụng giao tiếp 4G/5G thay vì WIFI. Nếu bạn không thể gửi và nhận chỉ khi sử dụng WIFI, vui lòng liên hệ với quản trị viên mạng WIFI.

TOP