Liên hệ - đặt mua

Sách hướng dẫn cài đặt ứng dụng hộp thư

Windows – Mail App

*Lưu ý:
 Các thông số cấu hình trong bài viết này chỉ mang tính tượng trưng.
 Các thông số cấu hình chính xác đã được Chiroro gửi đến khách hàng ngay từ lúc dịch vụ được kích hoạt.
 Để biết rõ thông số cấu hình thích hợp đối với dịch vụ mà bạn đang dùng, vui lòng liên hệ người đang quản lý dịch vụ của công ty bạn

1. Chọn mục “Account” sau đó chọn “Add account”.

2. Chọn “Advanced setup”

3. Chọn “Internet email”.

4. Nhập thông tin cài đặt email như sau

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP

5. Chọn “Sign in”

Windows – Outlook Office 365 / Outlook 2016

1. Chọn mục “File” sau đó chọn “Account Settings – Manage Profiles”.


2. Chọn “Email Accounts…”.

3. Chọn “New”


4. Chọn “Manual setup or additional server type”, và nhấp vào “Next”.


5. Chọn “POP or IMAP”, và nhấp vào “Next”.


6. Nhập thông tin cài đặt email, sau đó nhấp vào “More Settings…”.

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP.
Vui lòng hỏi quản trị viên công ty của bạn xem nên sử dụng POP3 hay IMAP.

Your name [ví dụ] Taro Yamada
Email Addres [ví dụ] test@chiroro.vn
Account Type POP3/IMAP
Incoming mail server [ví dụ] sv00.vinahosting.com
Outgoing mail server(SMTP) [ví dụ] sv00.vinahosting.com
User Name [ví dụ] test@chiroro.vn
Password [ví dụ] **********
Require login using Secure Password Authentication OFF

7. Nhấp vào tab “Outgoing Server”. Chọn “My outgoing server (SMTP) requires authentication”.

8. Nhấp vào tab “Advanced”.

▼POP3

Option-1 (SSL) Option-2 (NO SSL)
Incoming server (POP3) 995 110
This server requires an encrypted connection ON OFF
Outgoing server (SMTP) 465 587
Use the following type of encrypted connection SSL/TLS None

▼IMAP

Option-1 (SSL) Option-2 (NO SSL)
Incoming server (IMAP) 993 143
Use the following type of encrypted connection SSL None
Outgoing server (SMTP) 465 587
Use the following type of encrypted connection SSL/TLS None

9. Nhấp vào “OK”

10. Chọn cài đặt bạn vừa thêm vào và nhấp vào “Set as default”.


Windows – Thunderbird

1. Chọn “Thiết lập một tài khoản – Email”.


2. Chọn “Thiết lập một tài khoản – Email”.

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP

3. Nhấp vào “Cấu hình thủ công”.

4. Nhập thông tin cài đặt email như sau:

Tên của bạn [ví dụ] Taro Yamada
Địa chỉ email [ví dụ] test@chiroro.vn
Mật khẩu [ví dụ] **********
Đến [ví dụ] sv00.vinahosting.com
Đi [ví dụ] sv00.vinahosting.com
Tên đăng nhập Đến: [ví dụ] test@chiroro.vn
Tên đăng nhập Đi: [ví dụ] test@chiroro.vn


Cổng SSL Xác minh
POP3 Option-1 110 なし Mật khẩu bình thường
Option-2 110 STARTTLS Mật khẩu bình thường
Option-3 995 SSL Mật khẩu bình thường
IMAP Option-1 143 なし Mật khẩu bình thường
Option-2 143 STARTTLS Mật khẩu bình thường
Option-3 993 SSL Mật khẩu bình thường
SMTP Option-1 587 なし Mật khẩu bình thường
Option-2 587 STARTTLS Mật khẩu bình thường
Option-3 465 SSL Mật khẩu bình thường

5. Nhấp vào “Xong”.

Mac – Mail App

1. Chọn mục “Mail” sau đó chọn “Add account…”.

2. Chọn “Other Mail Account…”.

3. Nhập thông tin cài đặt email như sau:

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP

4. Chọn “Sign in”.

Mac – Outlook for mac

1. Chọn mục “Tool” sau đó chọn “Account…”.

2.Chọn mục “Account” sau đó chọn “Other mail…”.

3. Nhập thông tin cài đặt email như sau:

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP.

4. Chọn “Add Account”

iPhone – Mail

1. Chọn mục “Cài đặt” sau đó chọn “Mail”.

2. Chọn “Tài khoản”

3. Chọn “Thêm tài khoản”.

4. Chọn “Khác”.

5. Chọn “Thêm tài khoản Mail”.

6. Nhập thông tin cài đặt email như sau:

7. Chọn “Lưu”.

Gmail

1. Chọn “Cài đặt”.

2. Chọn “Tài khoản và Nhập”.

3. Chọn “Thêm tài khoản thư”.

4. Nhập “Địa chỉ email”.

5. Chọn “Tiếp theo”.

6. Nhập thông tin cài đặt email như sau;

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP.

Chú ý: Nếu chọn vào ô “Lưu lại một bản sao thư được truy xuất trên máy chủ”, tất cả thư sẽ được lưu trên
máy chủ. Hộp thư sẽ bị đầy, bạn sẽ không thể nhận thêm thư mới. Vì vậy vui lòng cẩn thận khi lựa chọn.

7. Chọn “Thêm tài khoản”.

8. Chọn “Thêm địa chỉ email khác”.


9. Nhập “Tên” và “Địa chỉ email”.

10. Nhập thông tin cài đặt email như sau:

Vui lòng hỏi quản trị viên của bạn về tài khoản thư (địa chỉ email), mật khẩu, tên máy chủ POP và SMTP

11. Chọn “Thêm tài khoản”.

12. Mở thư xác nhận bạn đã nhận từ Gmail.

13. Nhấp vào liên kết.

TOP